திருமதி துரைராஜன் புஸ்பம்
மண்ணில்: 15-06-1938
விண்ணில்: 15-02-2017
பிறந்த இடம் : யாழ் இராசாவின் தோட்டம்
இறந்த இடம்:  பிரான்ஸ்
3139