விளம்பர
தொடர்பு
யேசுதாசன் பியாற்றிஸ்
மண்ணில்: 28-12-1944
விண்ணில்: 09-03-2016
பிறந்த இடம் : 
இறந்த இடம்: 

1ஆம் ஆண்டு நிவைஞ்சலி
தோற்றம் 28-12-1944
மறைவு: 09-03-2016
யேசுதாசன் பியாற்றிஸ்

வீடு
தொலைபேசி:0033143008457
இடம் :பிரான்ஸ்
வீடு
தொலைபேசி:0033148410413
இடம் :பிரான்ஸ்
ஜெயபார்சன்
தொலைபேசி:0033613756917
இடம்:பிரான்ஸ்
யூலி றெயினா ராயேஸ்
தொலைபேசி:0033652874690
இடம்:பிரான்ஸ்
யூட்
தொலைபேசி:0033695757953
இடம்:பிரான்ஸ்
யேசு
தொலைபேசி:0033641384629
இடம்:பிரான்ஸ்
2132