விளம்பர
தொடர்பு
அமரர் பேதுறுப்பிள்ளை யேசுராசா (யேசு)
மண்ணில்: 28-01-1958
விண்ணில்: 30-01-2016
பிறந்த இடம் : வவுனியா
இறந்த இடம்:  பிரான்ஸ்

2வது வருட நீங்கா நினைவுடன்

எங்கள் அப்பா!
எங்களின் கோவில்!
எங்களின் அம்மாவின் பிறந்த நாளே
எங்களின் அப்பாவின்
நீங்கா நினைவாய் ஆனதே!
என்றும் எங்கள் தெய்வம்  அப்பா!
எங்கள் நெஞ்சில்
என்றும் நிலைத்திருக்கும் அப்பாவே!
உங்களை நாம் மறவோம்!!

தகவல் - குடும்பத்தினர்

வீடு
தொலைபேசி:01 43 00 56 85
இடம் :பிரான்ஸ்
சுதா
தொலைபேசி:06 25 87 11 05
இடம் :பிரான்ஸ்
றெஜி
தொலைபேசி:06 23 69 42 65
இடம்:பிரான்ஸ்
அன்ரன்
தொலைபேசி:001 905 471 8776
இடம்:கனடா
2407