விளம்பர
தொடர்பு
ராசையா விக்டோரியா
மண்ணில்: 30.03.1918
விண்ணில்: 19.06.2015
பிறந்த இடம் : 
இறந்த இடம்: 

தாயின் 1ம் ஆண்டு நினைவில் தந்தையர் இருவருக்குமான திருப்பலி
19.06.2016 திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை ஒப்புக்கொடுக்கப்படும் திருப்பலி இடம்பெறும் ஆலயம் நேரம் முற்பகல் 10.30

Saint Genevie des grands Carrieres
174 rue Championnt
75018 Paris

பாலா
தொலைபேசி:06 09 70 72 72
இடம் :பிரான்ஸ்
1819