பரிஸ்தமிழ்FM

என்றுமே இனிமையான பாடல்களுடன் உங்கள் பரிஸ்தமிழ்FM
பிரான்ஸின் அழகிய பரிஸ் நகரில் இருந்து ஒலிபரப்பாகும் எமது பரிஸ்தமிழ் வானொலி உலகெங்கும் உள்ள தமிழர் உள்ளங்கவரும் இனிய பாடல்களை வழங்கும் முதல்தர வானொலி.

பரிஸ்தமிழ்.கொம்