விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

SHAMROCK EDUCATION CENTRE
சாம்றொக் கல்வி நிலையம்

பல்கலைக்கழக மாணவ, மாணவிகள்,
பிரபல ஆசிரியர்களின் ஒருங்கிணைந்த சேவை
Cours d(e)’

* Anglais (A1 au C1)

* Tamil

* Aide aux devoirs (du CP à la terminale dans toutes les matières)

* Piano

* Guitare

* Dance Bharatanatyam

* Dance Bollywood

* Français pour adultes

* Yoga * Chant Carnatique - M. Seyon

* Couture - Mme. Ahila

Ce que Shamrock vous propose depuis 2008:

• Cours collectifs avec un quota d’élèves limité à 15

• Garantie de la continuité des enseignements

• Mise à disposition d’aides financières (C.A.F)

• Suivi individuel de chaque élève

• Des enseignants avec une approche pédagogique personnalisée

• Obtention de certifications (Cambridge English, P.A.F.A...)

வகுப்புகள் நடைபெறும் இடங்கள்:
23, Rue du Depart
75014 Paris,
Métro : Montparnasse
Métro : Edgar Quinet

14, Rue J.B. Clement
94200 lvry Sur Seine
Métro :Mairie d'lvry

Call Now :
06 08 02 68 21

01 45 48 82 40


PT-01090110