விளம்பர
தொடர்பு
எம்முடன் விளம்பரம் செய்ய
தினமும் 18,500ற்கு மேற்பட்ட வாசகர் கொண்ட Paristamil.comல் விளம்பரம் செய்து அதிக பயன் பெறுங்கள்.

விலை மற்றும் மேலதிக விபரங்களுக்கு இங்கே சொடுக்கவும்

OFFRE D'EMPLOI

Tél. : 06 16 60 14 99 click to call
Lieu de recrutement
10h au 12h
Lundi / Mardi/ Mercredi
McDonald's Restaurant
3 Rue Mondétour
94150 Rungis

AGENT DE MAITRISE (3 Postes)

SERVICE RESOURCES HUMAINE (H-F)

Étant le Responsable des Ressources Humaines, vous aurez la charge de : La Préparation de la paie (périmètre France) : préparation des éléments variables de paie et envoi au service paie, contrôle des bulletins de paie. Reporting mensuels (Excel), gestion des congés (saisie et mise à jour) et des absences.

L'administration du personnel : DPAE, rédaction des contrats de travail, gestion des dossiers du personnel, visites médicales, affiliation mutuelle & prévoyance, tenue du registre du personnel. Gestion du planning des entretiens professionnels, Le recrutement : Diffusion des offres d'emploi, tri des can-didatures et gestion des reponses et des plannings d'entretien, pré-entretien téléphoniques, Tenue du process entier du recrutement et des stagiaires. La communication : interne et externe.

Profil recherché :

- Master en ressources humaines ou équivalant

- Expérience dans le domaine R.H de plus de 4 ans

Type de contral :

- Contrat à durée déterminée - 3 mois pouvant passer un CDI, si la personne est compétente.

- Poste à prévoir immédiatement

Dureé du travail :

- Temps partiel 20 heures par semaine

Salaire :

- 13 euros l'heure.

Autre :

- Permis de conduire obligatoire

- Poste à prévoir immédiatement

 

Tél. : 06 16 60 14 99 click to call
Lieu de recrutement
10h au 12h
Lundi / Mardi/ Mercredi
McDonald's Restaurant
3 Rue Mondétour
94150 Rungis

PT-12052605