அறிவித்தல்கள் அறிவித்தல் பிரசுரிக்க தொடர்புகளுக்கு
     
யேசுதாசன் பியாற்றிஸ்
மண்ணில் : 28-12-1944 விண்ணில் : 09-03-2016
 

1ஆம் ஆண்டு நிவைஞ்சலி
தோற்றம் 28-12-1944
மறைவு: 09-03-2016
யேசுதாசன் பியாற்றிஸ்

1070
தொடர்புகளுக்கு :
அச்சுப்பிரதி எடுக்க
ஆறுதல் தெரிவிக்க
நண்பருக்கு தெரிவிக்க
வீடு
தொலைபேசி :0033143008457
இடம் :பிரான்ஸ்
வீடு
தொலைபேசி :0033148410413
இடம் :பிரான்ஸ்
ஜெயபார்சன்
தொலைபேசி :0033613756917
இடம் :பிரான்ஸ்
யூலி றெயினா ராயேஸ்
தொலைபேசி :0033652874690
இடம் :பிரான்ஸ்
யூட்
தொலைபேசி :0033695757953
இடம் :பிரான்ஸ்
யேசு
தொலைபேசி :0033641384629
இடம் :பிரான்ஸ்
ஆறுதல் தெரிவிக்க
Advertisements  |  RSS