அறிவித்தல்கள் அறிவித்தல் பிரசுரிக்க தொடர்புகளுக்கு
0
     
அமரர் பேதுறுப்பிள்ளை யேசுராசா (யேசு)
மண்ணில் : 28-01-1958 விண்ணில் : 30-01-2016
 

2வது வருட நீங்கா நினைவுடன்

எங்கள் அப்பா!
எங்களின் கோவில்!
எங்களின் அம்மாவின் பிறந்த நாளே
எங்களின் அப்பாவின்
நீங்கா நினைவாய் ஆனதே!
என்றும் எங்கள் தெய்வம்  அப்பா!
எங்கள் நெஞ்சில்
என்றும் நிலைத்திருக்கும் அப்பாவே!
உங்களை நாம் மறவோம்!!

தகவல் - குடும்பத்தினர்

1470
தொடர்புகளுக்கு :
அச்சுப்பிரதி எடுக்க
ஆறுதல் தெரிவிக்க
நண்பருக்கு தெரிவிக்க
வீடு
தொலைபேசி :01 43 00 56 85
இடம் :பிரான்ஸ்
சுதா
தொலைபேசி :06 25 87 11 05
இடம் :பிரான்ஸ்
றெஜி
தொலைபேசி :06 23 69 42 65
இடம் :பிரான்ஸ்
அன்ரன்
தொலைபேசி :001 905 471 8776
இடம் :கனடா
ஆறுதல் தெரிவிக்க